Thông Báo Announcements

* Tập hát cho Lễ Phục Sinh sẽ bắt đầu từ tuần này, lúc 1:30PM. Mời  tất cả tham dự! Choir practice for Easter is today, from 1:30-2:30PM, please join!

* Kính mời Ban Chấp Hành họp lại vào trưa nay, lúc 1:30PM. Church Board’s prayer meeting is today @1:30PM.

* Mục Vụ Anh Ngữ sẽ nhóm lại vào chiều Chúa Nhật tuần sau, 2/9, lúc 3PM. English Service is next Sunday, 2/9, at 3PM. Please come!

 

Cảm Tạ & Cầu Thay Thanksgiving & Intercessions

Xin Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho

-sức khỏe của MS Lê Thế Đinh, ông Kỉnh, ông Lô, ông Liên, ông Hùng, bà Ánh, ba mẹ chị Muội, Linda, Murphy, bé Vincent.

-những người đang về thăm gia đình (chị Muội, chị Thảo, cô Hân & Cassidy)

-Hội Đồng Huấn Luyện-Bồi Linh cho các Mục Sư & Truyền Đạo của Giáo Hạt VNHK tại Murrieta từ ngày 10 đến 12 tháng 2 năm 2020.

-công việc Chúa tại San Bernardino trong năm 2020

-ban lãnh đạo cùng các mục vụ của Hội Thánh trong năm 2020

-cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ trong năm nay