7 Bước Để Cầu Nguyễn Hiệu Quả

“7 Bước Để Cầu Nguyễn Hiệu Quả”
MỤC SƯ DƯƠNG ĐÌNH NGUYỆN
KT: 2 SỬ-KÝ 7 : 14

“Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” (2 SỬ-KÝ 7 : 14)

1. PHẢI LÀ DÂN CỦA CHÚA
2. PHẢI GỌI DANH CHÚA
3. PHẢI HẠ MÌNH XUỐNG
4. PHẢI CẦU NGUYỆN
5. PHẢI TÌM KIẾM MẶT CHÚA
6. PHẢI TRỞ LẠI ĂN NĂN
7. PHẢI BỎ CON ĐƯỜNG TÀ

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 26 tháng 2 năm 2017