Nhìn Lại Chính Mình

Mỗi chúng ta cần nhìn lại chính mình để biết mình là ai. Và khi chúng ta biết rõ mình là ai thì chúng ta sẽ sống đúng với địa vị mà Chúa cho chúng ta.

“Nhìn Lại Chính Mình”
MỤC SƯ NGUYỄN HOÀI TRÂN
KT: 1 PHI-E-RƠ 2 : 1-10

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 PHI-E-RƠ 2 : 9)

CHÚNG TA LÀ AI?
1. LÀ DÒNG GIỐNG ĐƯỢC LỰA CHỌN
2. LÀ CHỨC TẾ LỄ NHÀ VUA
3. LÀ DÂN THÁNH
4. LÀ DÂN THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI

CHÚNG TA LÀM GÌ?
1. HAM MẾN LỜI CHÚA
2. RAO TRUYỀN TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 5 tháng 3 năm 2017