Hướng Đi Của Cơ Đốc Nhân

“Hướng Đi Của Cơ Đốc Nhân”
MỤC SƯ NGUYỄN ĐÌNH LIỂU
KT: GIĂNG 14:1-7

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” GIĂNG 14:6

1. HƯỚNG ĐI LÊN THIÊN ĐÀNG (c 1-3)
2. CHÚA JÊSUS LÀ CON ĐƯỜNG DẨN ĐI ĐẾN THIÊN ĐÀNG (c 4-7)

*Ý NGHĨA PHÙ HIỆU CỦA TỔNG HỘI PHƯỚC ÂM LIÊN HIỆP*
Đấng Christ là Cứu Chúa của chúng ta = THẬP TỰ GIÁ
Đấng Christ là Đấng Thánh Hoá của chúng ta = CHẬU THANH TẨY
Đấng Christ là Đấng Chữa Bệnh của chúng ta = BÌNH DẦU
Đấng Christ là Vua Hồi Lai của chúng ta = MÃO TRIỀU THIÊN

GIĂNG 6:35 – TA LÀ BÁNH CỦA SỰ SỐNG
GIĂNG 8:12 – TA LÀ SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN
GIĂNG 10:9 – TA LÀ CÁI CỬA
GIĂNG 10:11 – TA LÀ NGƯỜI CHĂN HIỀN LÀNH
GIĂNG 11:25 – TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ SỰ SỐNG
GIĂNG 14:6 – TA LÀ ĐƯỜNG ĐI
GIĂNG 15:1,5 – TA LÀ GỐC NHO THẬT

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 19 tháng 3 năm 2017