Đức Chúa Trời Sắm Sẳn

“Đức Chúa Trời Sắm Sẳn”
MỤC SƯ LÊ THẾ DINH
KT: SÀNG THẾ KÝ 22:1-14

“Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” SÀNG THẾ KÝ 22:14

1. ĐỨC CHÚA TRỜI SẮM SẲN PHƯƠNG PHÁP CÚU CHUỘC
2. ĐỨC CHÚA TRỜI SẮM SẲN CHO Y-SÁC MỘT NGƯỜI VỢ
3. LÀM CHO ĐỨC CHÚA TRỜI DỰ BỊ CHO ÔNG Y-SÁC

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 26 tháng 3 năm 2017