Cánh Cửa Truyền Giáo

“Cánh Cửa Truyền Giáo”
MỤC SƯ LÊ VĂN DƯƠNG
KT: KHẢI HUYỀN 3 : 7-13

Chúa đặt để chúng ta trên trần gian để ra đi làm chứng về Chúa.
Khi chúng ta ra đi làm chứng về Chúa, thì có lời hứa của Chúa cho mỗi đời sống.

“Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta.” KHẢI HUYỀN 3 : 8

1. CHÚNG TA CÓ MỘT ĐẤNG MỞ CỬA (c 7)
2. LÝ DO CHÚA MỞ CỬA (c 8)
3. DƯỢC CHÚA BAN THƯỞNG (c 11-12)

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 9 tháng 4 năm 2017