Người Bị Từ Chối

“Người Bị Từ Chối”
MỤC SƯ NGUYỄN HOÀI TRÂN
KT: Ê-SAI 53:1-6

“Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.” Ê-SAI 53:3

A. BỊ CON NGƯỜI CHỐI TỪ
1. Lu-ca 2:7
2. Ma-thi-ơ 26:72
3. Ma-thi-ơ 27:22

B. BỊ ĐỨC CHÚA TRỜI CHỐI THỪ
1. Ma-thi-ơ 3:17
2. Giăng 10:30
3. Ma-thi-ơ 27:46

C. LÝ DO CHÚ BỊ CHỐI TỪ
1. Con người không nhận biết Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế
2. Con người thích sống trong tối tăm
3. Trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là một đại tội nhân, đấng phải bị hình phạt

D. PHƯỚC HẠNH CHO NGƯỜI TIẾP NHẬN NGÀI
1. Giăng 1:11-12
2. 1 Giăng 1:7

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 14 tháng 4 năm 2017 – Thương Khó