Đấng Đáng Tôn Thờ

“Đấng Đáng Tôn Thờ”
MỤC SƯ NGUYỄN ĐÌNH LIỂU
KT: 1 CÔ-RINH-TÔ 15:1-14

“Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh.” 1 CÔ-RINH-TÔ 15:3-4

I. ĐẤNG ĐÁNG TÔN THỜ LÀ ĐẤNG CHỊU CHẾT VÌ TỘI CỦA CHÚNG TA (c3)
Đây là điều Kinh Thánh dạy. Kinh Thánh là quan trọng (c3-4)
Lời Chúa phải được dạy dổ, rao giảng thường xuyên (c1)

II. ĐẤNG ĐÁNG TÔN THỜ LÀ ĐẤNG ĐÃ SỐNG LẠI (c4)
Các giai đoạn trong cuộc đời con người là:
SINH RA, CHẾT, CHÔN
Chúa Giê-xu cũng vậy, nhưng Ngài còn có 3 giai đoạn khác:
SỐNG LẠI, VỀ TRỜI, TÁI LAM

III. HÃY HẦU VIỆC ĐẤNG ĐÁNG TÔN THỜ c10-11)
Được làm con cái Chúa là nhờ ơn Chúa (c10a)
Hầu việc Chúa bằng ơn Chúa (c10b)

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 16 tháng 4 năm 2017 – Lễ Phục Sinh