Người Thành Công

“Người Thành Công”
MỤC SƯ Nguyen Hoai Tran
KT: Sáng-Thế Ký 39:1-6

“Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn.” (c2)

I. Kinh Nhiệm sự Tái Sanh
II. Có Thầnh Minh Đức Chúa Trời Ở Cùng
III. Cương Quyết Không Phạm Tội
IV. Nhìn sự Kiện Bằng Con Mắt Đúc Tin

Bài giảng hằng tuần tại HT San Bernardino ngày 28 tháng 5 năm 2017