Xin Chúa Mở Mắt Tôi

“Xin Chúa Mở Mắt Tôi”
Mục Sư Mã Phúc Thanh Tươi
KT: THI-THIÊN 119:18

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.”

I. XIN CHÚA MỞ MẮT TÔI
  A. Nhìn, nhưng không thấy
  B. Nhìn, nhưng không nhận ra
  C. Nhìn thấy xa, nhưng không thấy gần
  D. Nhìn thấy gần, nhưng không thấy xa
  E. Loạn thị, hình ảnh gần xa đều bị nhoè, không rõ
II. ĐỂ TÔI THẤY SỰ LẠ LÙNG
III. TRONG LUẬT PHÁP CỦA CHÚA

Bài giảng hằng tuần tại HT San Bernardino ngày 11 tháng 6 năm 2017