Người Cha Kính Sợ Chúa

“Người Cha Kính Sợ Chúa”
Mục Sư Nguyễn Đắc Lập
KT: Gióp 1:1-5

CG: “Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì: người được mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái.” Gióp 42:12

I. ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI CHA NHƯ THẾ NÀO?
Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; [B] người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, [C] kính sợ Đức Chúa Trời, [D] và lánh khỏi điều ác.
   1. TRỌN VẸN VÀ NGAY THẲNG (Gióp 1:1B)
   2. KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI (Gióp 1:1C)
   3. LÁNH KHỎI ĐIỀU ÁC (Gióp 1:1D)

II. NGƯỜI CHA QUAN TÂM ĐẾN CON CÁI RA SAO?
“Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, [A]Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, [B] dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng: Dễ thường các con ta [C] có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy.”
   1. CHUẨN BỊ VÀ THỨC CON CÁI DẬY SỚM (Gióp 1:5A)
   2. DÂNG CỦA LỄ CHO TỪNG NGƯỜI CON (Gióp 1:5B)
   3. SỢ CON CÁI PHAM TỘI, BỎ CHÚA (Gióp 1:5C)

BÀI HỌC HÔM NAY NGẮC CHÚNG TA NHỚ RẰNG:
“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” (Ê-SAI 49 :15)

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 18 tháng 6 năm 2017