Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

“Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh”
MỤC SƯ NGUYỄN ĐÌNH LIỂU
KT: Ê-Phê-Sô 5: 18

15 Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. 18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 25 tháng 6 năm 2017