Đời Sống Kết Quả

“Đời Sống Kết Quả”
Thầy Hoàng Ngọc Kha
KT: Giăng 15:1-11

“Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Giăng 15:5

1. Gốc nho thật (c.1a, 5)
2. Người trồng nho (c.1b)
3. Nhánh nho (c.2)
4. Sự tỉa sửa (c.3)
5. Phải ở trong Chúa Jesus để được kết quả (c.4)
6. Tiếp tục ở trong Chúa Jesus để được kết quả nhiều hơn (c.5)
7. Hậu quả của sự không ở trong Chúa Jesus (c.6)

CÂU HỎI ÁP DỤNG:
– Công việc của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus đang làm trên đời sống của tôi là gì?
– Có điều gì trong đời sống của tôi cần được Đức Chúa Trời tỉa sửa để kết quả nhiều hơn?
– Đời sống của tôi có luôn luôn nối kết với Đức Chúa Jesus Christ không?
– Cách duy nhất để đời sống tôi được kết quả cho Chúa là gì?
– Bằng cách nào tôi có thể chứng minh mình là nhánh nho thật, là Cô đốc nhân thật?
– Mục đích cao nhất trong đời sống của tôi là gì?

Abide in Christ, live for Christ, and be fruitful.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 23 tháng 7 năm 2017