Phước Hạnh ở trong Chúa Jesus

“Phước Hạnh ở trong Chúa Jesus”
Thầy Hoàng Ngọc Kha

I. Kinh thánh: Giăng 15:7-11

II. Giới thiệu:
– Sứ đồ Giăng ghi lại cuộc đời Đức Chúa Jesus trong sách Tin lành Giăng với mục đích gì?
– Bối cảnh về những lời Đức Chúa Jesus phán dạy trong phần Kinh thánh ra sao?
– Đức Chúa Jesus phán những lời nầy cho các môn đồ Ngài trong thời gian nào và ở đâu?

III. Câu gốc: Giăng 15:8
“Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.”

IV. Dàn Bài:
Phước hạnh ở trong Chúa Jesus là chúng ta :
1. Được Chúa đáp lời cầu nguyện (c.7)
2. Được làm sáng danh Cha (c.8)
3. Được Chúa yêu (c.9)
4. Được Chúa gọi vâng giữ điều răn Ngài (c.10)
5. Được sự vui mừng trọn vẹn. (c.11)

V. Kết luận:
– Chúng ta có lòng mạnh mẽ, vững chắc trong sự cầu nguyện, và tin rằng Chúa sẽ nhận lời.
– Chúng ta sẽ để sự làm sáng danh Chúa là mục đích tối hậu trong đời sống của chúng ta.
– Chúng ta sẽ hết lòng yêu kính Chúa, và chia xẻ tình yêu thương của Chúa cho anh em mình.
– Chúng ta sẽ hứa nguyện luôn luôn vâng giữ Lời Ngài, và làm theo lời Ngài.
– Chúng ta sẽ tận hưởng sự vui mừng Chúa ban, và chia xẻ niềm vui trong Chúa cho mọi người.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn ở trong Ngài.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 30 tháng 7 năm 2017