Chúa Jesus Vua Hồi Lai

“Chúa Jesus Vua Hồi Lai”
Mục Sư Lê Minh Sơn
KT: Ma-thi-ơ 25:1-46

I. SỰ TƯƠNG PHẢN KHI VUA HỔI LAI
Chiên Con của Đức Chúa Trời
Sư tử Giu-đa

II. SỨ DIỆP CỦA VUA HỔI LAI
a. Mười người nữ đồng trinh (Ma-thi-ơ 25 :1-13)
b. Các đầy tớ với số ta-lang (Ma-thi-ơ 25 :14-30)
c. Sự phản xét sau cùng (Ma-thi-ơ 25 :31-46)

III. SẴN SÀNG ĐÓN VUA HỒI LAI
a. Sống tỉnh thức
b. Sống trung tín hầu việc
c. Sống đạo yêu thương

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 6 tháng 8 năm 2017