Bị Ghét Bởi Thế Gian

“Bị Ghét Bởi Thế Gian”
MSNC Hoàng Ngọc Kha
KT: Giăng 15:18-25

“Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.”

Chúng ta bị người đời ghét bởi vì:
1. Chúa Jesus đã bị ghét trước (c.18)
2. Chúng ta không thuộc về thế gian (c.19)
3. Thế gian không nhìn biết Đức Chúa Trời (c.20-21)

Khi người đời ghét chúng ta thì họ:
4. Không thể bảo chữa tội lỗi của chính mình (c.22-24)
5. Đã làm ứng nghiệm lời Kinh thánh (c.25)

Áp dụng:
– Hãy nhớ rằng khi Chúng ta sống một đời tin kính thì chắc chắn sẽ bị người đời ganh ghét và bắt bớ.
– Khi chúng ta bị người đời ganh ghét, bị bắt bớ vì cớ danh Chúa Jesus thì đó là niềm vinh dự và sự phước hạnh cho chúng ta.
– Người đời sẽ bị đoán phạt, và bị hủy diệt. Nhưng chúng ta là những người thuộc về Chúa Jesus thì sẽ được cứu và còn lại đời đời trong nước vinh hiển của Ngài.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 27 tháng 8 năm 2017