Thờ Phượng, Hiệp Một, và Phục Vụ – Phần 1

“Thờ Phượng, Hiệp Một, và Phục Vụ” Phần 1
MSNC Hoàng Ngọc Kha
KT: Rô-ma 12:1-8

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Rô-ma 12:1

1. SỰ THỜ PHƯỢNG PHẢI LẼ VÀ ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI (c.1-2)
a. Dâng thâng thể mình làm của lễ sống và thánh
b. Đừng làm theo thế gian
c. Phải được biến hoá, và đổi mới trong tâm trí mình

2. HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST (c.3-5)
3. HẦU VIỆC ĐẤNG CHRIST (c.6-8)

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 10 tháng 9 năm 2017