Thờ Phượng, Hiệp Một, và Phục Vụ – Phần 2

“Thờ Phượng, Hiệp Một, và Phục Vụ” Phần 2
MSNC Hoàng Ngọc Kha
KT: Rô-ma 12:1-8

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Rô-ma 12:1

1. SỰ THỜ PHƯỢNG PHẢI LẼ VÀ ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI (c.1-2)
a. Dâng thâng thể mình làm của lễ sống và thánh
b. Đừng làm theo thế gian
c. Phải được biến hoá, và đổi mới trong tâm trí mình

2. HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST (c.3-5)
a. Hiệp một trong Đấng Christ.
b. Chúng ta là một trong thân thể của Đấng Christ.

3. HẦU VIỆC ĐẤNG CHRIST (c.6-8)
a. Đức Chúa Trời đã ban ân tứ cho chúng ta như thế nào? (c.6)
b. Những ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là gì? (c.6-8)
   1) Ân tứ nói tiên tri 
   2) Ân tứ phục vụ
   3) Ân tứ dạy dỗ
   4) Ân tứ khích lệ
   5) Ân tứ ban phát
   6) Ân tứ lãnh đạo
   7) Ân tứ làm sự thương xót

KẾT LUẬN:
– Nhận biết thân thể chúng ta là của lễ sống và thánh.
– Chúng ta là các chi thể trong thân của Đấng Christ.
– Chúng ta có trách nhiệm sử dụng ân tứ Chúa ban để làm sáng danh Ngài.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 17 tháng 9 năm 2017