Cơ Đốc Nhân & Bổn Phận – Phần 1

“Cơ Đốc Nhân & Bổn Phận” Phần 1
(Trách Nhiệm cúa Cơ Đốc Nhân)
MSNC Hoàng Ngọc Kha
KT: Rô-ma 12:9-21

“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” Rô-ma 12:21

1. BỔN PHẬN với BẢN THÂN / Duty to myself (c.9,12)
a. Lòng yêu thương phải cho thành thật – Let love be without hypocrisy
b. Ghét sự dữ – abhor to what is evil
c. Mến sự lành – cling to what is good
d. Vui mừng trong sự trông cậy – rejoicing in hope
e. Nhịn nhục trong hoạn nạn – persevering in tribulation
f. Bền lòng mà cầu nguyện – devoted to prayer

2. BỔN PHẬN với ANH CHỊ EM / Duty to our brothers and sisters (c.10,13)
a. Yêu thương mềm mại – be devoted to one another in love
b. Kính nhường nhau – give preference to one another in honor
c. Cung cấp cho thánh đồ – contributing to the needs of the saints
d. Ân cần tiếp khách – practicing hospitality

3. BỔN PHẬN với CHÚA / Duty to God (c.11)
a. Hãy siêng năng – Do not lack diligence in zeal
b. Phải có lòng sốt sắng – be fervent in the Spirit
c. Phải hầu việc Chúa – serve the Lord.

4. BỔN PHẬN với MỌI NGƯỜI / Duty to all people (c.14-16)
5. BỔN PHẬN với KẺ THÙ / Duty to our enemies (c.17-21)

KẾT LUẬN / CLOSING POINTS:
– Tôi sẽ nhờ ơn Chúa sống đời sống thánh khiết, và đẹp lòng Ngài.
– Tôi sẽ quan tâm, và giúp đỡ anh em tôi bằng hành động cụ thể.
– Tôi sẽ hết lòng hầu việc Chúa trong mọi cơ hội Chúa ban cho.

Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành San Bernardino ngày 24 tháng 9 năm 2017